Logo Utz Group

Utz Industrial Compounds (UIC®)

Zrównoważony rozwój

Jakość

Co to jest UIC®

Surowce wtórne (UIC®) Utz Industrial Compounds to wysokiej klasy, sprawdzone pod względem jakości materiały z recyklingu o określonych właściwościach materiałowych. Właściwości fizyczne UIC® są porównywalne z właściwościami materiału pierwotnego. Surowce wykorzystywane w naszych produktach deklarujemy i dobieramy w sposób przejrzysty i zrozumiały.

Oprócz naszych standardowych produktów ze specjalnie opracowanymi mieszankami UIC®, oferujemy rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta i projektu, z surowcami i mieszankami najlepiej dopasowanymi do wymagań klienta.

Solidne fakty jako podstawa jakości

Zapewniamy naszych klientów o jakości surowców wtórnych UIC®. Jakość jest stale monitorowana i gwarantowana zgodnie z normami ISO. Nasz standard testowania opiera się na jasno zdefiniowanym, wieloetapowym programie testowym z wewnętrznymi i zewnętrznymi testami materiałowymi oraz standaryzowanymi testami produktów. Fabryczne certyfikaty badań i karty katalogowe są dostępne na życzenie.

Szary granulat UIC w stosach

Nasza wiedza zapewnia niezawodność

Od 1970 roku firma Utz zdobyła rozległą wiedzę specjalistyczną w zakresie obchodzenia się z recyklatami. Ta wiedza pozwala nam uwzględnić specyficzne cechy surowców wtórnych UIC® w projektowaniu produktów, oprzyrządowaniu i procesach produkcyjnych. Gwarantujemy bezpieczeństwo i jakość procesu.

Zrównoważony rozwój

Korzystanie z UIC® ma sens środowiskowy i ekonomiczny

Grupa Utz jest wyraźnie zaangażowana w zrównoważony rozwój i redukcję własnej emisji CO2e. Wykorzystanie surowców wtórnych UIC® zmniejsza ślad CO2e produktu Utz o 60 procent (eliminując całą wstępną produkcję surowca). Już teraz ponad 25 procent surowca Utz pochodzi z UIC® i w nadchodzących latach będziemy nadal zwiększać tę liczbę. Niższy ślad CO2e produktów wykonanych z UIC® zmniejsza również koszty kompensacji produktów neutralnych dla klimatu o ponad 50 procent.

Zrównoważony rozwój
Kalkulator CO2

Istotny wkład w gospodarkę o obiegu zamkniętym

Wykorzystanie UIC® bardzo przybliża nas do celu, jakim jest gospodarka o obiegu zamkniętym. UIC® jest ważną częścią modelu biznesowego Utz.

Jednocześnie zmniejszamy nasze zapotrzebowanie na nowe towary i możemy nie tylko pracować w bardziej zasobooszczędny sposób, ale także uniknąć wszystkich emisji, które występują podczas produkcji surowca. Ekologiczny strzał w dziesiątkę.

Wielokrotnie ponownie wykorzystując cenne zasoby i utrzymując je w obiegu materiałowym, wnosimy istotny wkład w neutralną pod względem emisji CO2e gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz w osiągnięcie celów UE i ONZ w zakresie zerowej emisji netto.

Koncepcja Utz dotycąca zasobów

Razem innowacyjni i zrównoważeni

Ramię robota sprawdzające jakość pojemnika
Zautomatyzowane testy jakości w Utz
Zautomatyzowany transport pojemników przez roboty

Wspólnie z naszym klientem zajmującym się wysyłką online, firmą Hermes Fulfillmentent GmbH, opracowaliśmy nowy pojemnik zwrotny. Zespoły projektowe skorzystały z wieloletniego i opartego na zaufaniu partnerstwa oraz ścisłej współpracy. Innowacyjna konstrukcja poprawiła wagę produktu, poziom hałasu w magazynie zwrotów i ergonomię obsługi dla pracowników.

Łącznie zostanie wyprodukowanych 1,3 miliona pojemników, które będą wykorzystywane jako środek transportu we wszystkich operacjach zwrotów Grupy Otto dla procesów przychodzących i wychodzących i będą dostosowane do wysoce zautomatyzowanych centrów dystrybucyjnych. Stare i istniejące tray-e (tacki) są przejmowane przez Utz, poddawane recyklingowi, a odzyskany materiał ponownie wykorzystywany do produkcji nowych wyrobów.

Zgodnie ze strategiami klimatycznymi Grupy Otto i Grupy Utz, zmniejszona waga (-20%) i zwiększona zawartość materiałów pochodzących z recyklingu (50%) w pojemnikach zmniejszyły emisję dwutlenku węgla przez obie firmy.

Dzięki temu projektowi Grupa Otto i Grupa Utz pokazują, w jaki sposób dobra współpraca i wspólne innowacje mogą promować gospodarkę o obiegu zamkniętym i zmniejszać emisję dwutlenku węgla.

Rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Krótki przegląd kluczowych punktów PPRW

PPRW to rozporządzenie UE określające zasady dotyczące opakowań. Jego celem jest zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych. Przegląd PPWR rozpoczął się w 2021 roku. Kompromis został uzgodniony przez Parlament i Radę 4 marca 2024 roku. Jesienią odbędzie się ostateczne głosowanie w celu zatwierdzenia tekstu. Możemy zatem spodziewać się publikacji PPWR w 4. kwartale 2024 roku. Wejdzie ona w życie 20 dni później. PPWR będzie stosowana od 18 miesięcy po jej wejściu w życie, tj. mniej więcej od połowy 2026 r.

Pobierz "Przewodnik po PPRW" (EN)