Logo Utz Group

Ogólne warunki sprzedaży/dostawy

Ogólne warunki sprzedaży/dostawy

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy Georg Utz Sp. Z o.o.

1.Zakres obowiązywania

Poniższe ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy obejmują wszelkie obecne i przyszłe stosunki prawne wynikające z umów sprzedaży i dostaw zawartych przez Georg Utz sp. z o.o., zwanym dalej Sprzedawcą, z podmiotem nabywającym od niej towary, zwanym dalej Kupującym.
Stosunki umowne w wyżej wymienionym zakresie opierają się na niniejszych „Ogólnych warunkach umów sprzedaży i dostawy”, o ile umowa sprzedaży lub dostawy nie stanowi inaczej.

Wszelkie odstępstwa lub modyfikacje od poniższych „Ogólnych warunków umów sprzedaży i dostawy” wymagają, w każdym takim przypadku, pisemnej zgody uprawnionego przedstawiciela Georg Utz sp. z o.o.

2. Informacje i porady

Informacje zawarte w naszych kalkulacjach, katalogach, cennikach i broszurach reklamowych są wyłącznie zaproszeniem do rokowań w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ustne i pisemne dane oraz informacje dotyczące przydatności i możliwości zastosowania naszych produktów opierają się na fachowej wiedzy. Przedstawiają one jednak tylko wynik naszych doświadczeń, które nie są zagwarantowane w sposób generalny i nie uzasadniają roszczeń jakościowych wobec Georg Utz sp. z o.o. Kupujący nie jest w szczególności zwolniony od osobistego sprawdzenia przydatności towaru dla przewidzianego przez siebie celu. Wzorce i próbki produktów przedstawiają niezobowiązujące dane poglądowe.

3. Ceny

O ile umowa sprzedaży lub dostawy nie stanowi inaczej, ceny określone w naszych katalogach, kalkulacjach, cennikach i broszurach reklamowych są cenami netto bez podatku od towarów i usług (VAT), loco magazyn lub fabryka Georg Utz sp. z o.o. Ceny nie obejmują wartości mierzenia, ważenia, opakowania towarów, kosztów załadunku, transportu oraz ubezpieczenia w transporcie.

W przypadku zawarcia umowy przewozu na koszt Sprzedawcy, koszt ten obejmuje wartość przewoźnego netto do ustalonego w umowie miejsca wydania przesyłki.
W przypadku dostaw częściowych, każda z pojedynczych przesyłek rozliczana będzie odrębnie. Cena może być podana jako równowartość złotych ceny wyrażonej w dolarach amerykańskich lub euro.

Jeżeli cena została określona w walucie obcej, cenę w złotych określa się według kursu sprzedaży danej waluty stosowanego przez NBP w dniu wystawienia faktury.
Kupujący ponosi koszty wynikające ze swych szczególnych życzeń co do rodzaju transportu (np. przesyłka ekspresowa, lotnicza, itp.).

4. Wydanie towaru i przejście niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia rzeczy

Towar uważa się za wydany Kupującemu po oddaniu towaru do dyspozycji Kupującego w magazynie Georg Utz sp. z o.o., a także w innym punkcie sprzedaży należącym do Georg Utz sp. z o.o. lub w siedzibie, oddziale bądź zakładzie Sprzedawcy albo w innym ustalonym miejscu – stosownie do postanowień umowy.

W przypadku wydania towaru innej osobie, działającej na rzecz Kupującego, i z jego upoważnienia, postanowienie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stosuje się odpowiednio.
Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru niezwłocznie po podaniu do jego wiadomości możliwego terminu wydania towaru, do sprawdzenia towaru po jego przejęciu oraz do niezwłocznego zawiadomienia Sprzedawcy lub przewoźnika o ewentualnych wadach lub brakach towaru.

Niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu. W przypadku nieodebrania towaru przez Kupującego w przewidzianym terminie, niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia przechodzi na niego z chwilą, w której miał możliwość rozporządzania towarem.

W przypadku przekazania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi celem przetransportowania go do miejsca przeznaczenia, niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą powierzenia towaru pierwszemu spedytorowi lub przewoźnikowi.

Georg Utz sp. z o.o. ubezpieczy towar na wypadek uszkodzenia w transporcie na koszt Kupującego wyłącznie w przypadku otrzymania od Kupującego pisemnego pełnomocnictwa w tym zakresie.

5. Dostawa

Wysyłka towaru jest zawsze na ryzyko i, o ile nie uzgodniono inaczej, na koszt Zamawiającego.

W razie niedotrzymania przez Georg Utz sp. z o.o. terminu dostawy uzgodnionego w umowie dostawy, Kupujący jest uprawniony do wyznaczenia listem poleconym, faxem lub pocztą elektroniczną stosownego terminu dodatkowego na wykonanie przez Sprzedawcę jego obowiązków wynikających z umowy. W razie niedotrzymania przez Sprzedawcę także tego terminu, Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Zamawiający nie ma innych podstaw do odstąpienia od umowy niż wymienione w niniejszym dokumencie.
Wszelkie przypadki siły wyższej, jak również zakłócenia eksploatacji, ruchu i zakłócenia energetyczne, strajki i przestoje, zwalniają tę ze stron, której dotyczą z wykonania obowiązków umownych w okresie usprawiedliwionym tymi wydarzeniami. Powyższe obowiązuje także w przypadku wystąpienia wymienionych wyżej okoliczności u poddostawcy Georg Utz sp. z o.o. Jeżeli istnieje duże prawdopodobieństwo, że występujące przeszkody nie zostaną usunięte Georg Utz sp. z o.o. może wycofać się częściowo lub całkowicie z umowy, bez roszczeń ze strony Kupującego.

Jeżeli Zamawiający nie przyjmie dostawy, wówczas jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny dostawy, a nadto zapłaty odszkodowania w przypadku, gdy kara umowna nie pokryje szkody.

W przypadku kiedy Zamawiający zobowiązuje się do odbioru towaru partiami i nie odbiera towaru w umówionych terminach, Georg Utz sp. z o.o. ma prawo do wystawienia faktury wraz z żądaniem odbioru towaru w ciągu 14 dni. Po upłynięciu tego czasu Georg Utz sp. z o.o. obciąży Zamawiającego kosztami magazynowania.

6. Wykonania specjalne

Przy zamówieniach wyrobów niestandardowych lub wyrobów standardowych w specjalnych kolorach, Zamawiający zobowiązuje się do zaakceptowania odchyleń ±10% w stosunku do zamówionej ilości. Oznacza to, że Zamawiający odbierze i dokona płatności za większą niż zamówiona ilość towarów; w przypadku mniejszej ilości Georg Utz sp. z o.o. nie zobowiązuje się do uzupełnienia różnicy. Dopuszczalne są niewielkie odchylenia w kolorystyce wynikające z różnych serii produkcyjnych.

7. Formy

Georg Utz sp. z o.o. zobowiązuje się do przechowywania i konserwacji form udostępnionych przez Zamawiającego w celu realizacji kolejnych zamówień, przez następne 3 lat od dnia realizacji ostatniej dostawy. Na życzenie i koszt Zamawiającego Georg Utz może magazynować formy nie dłużej niż
następne 2 lata. Po upływie 5 lat od dnia ostatniej dostawy Georg Utz nie ma obowiązku przechowywania i serwisu form

8. Warunki płatności

Cena za towary jest płatna na konto Sprzedawcy prowadzone w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział we Wrocławiu, Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław o numerze 26 1750 1064 0000 0000 0106 6498.

Cena uiszczana przez Kupującego w inny sposób niż określony w punkcie poprzedzającym może być zapłacona do rąk upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy, o ile ten przedstawi odpowiednie pełnomocnictwo do inkasa.

Płatności należy uregulować w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty wystawienia faktury.

Zapłata powinna nastąpić niezależnie od nadejścia towaru i niezależnie od przysługującego Kupującemu prawa do zawiadomienia o wadach. Kupujący nie jest uprawniony do potrącenia wzajemnych wierzytelności, chyba że wierzytelności te zostały prawomocnie zasądzone.

W przypadku opóźniania się Kupującego z zapłatą za dostarczony towar, jest on zobowiązany do uiszczenia od niezapłaconej w terminie kwoty odsetek, których wysokość przewyższa o jeden punkt procentowy (1%) stopę odsetek ustawowych.

Zapłata może być dokonana, z zachowaniem przepisów bez względnie obowiązujących, przelewem na konto Sprzedawcy lub gotówką. W przypadku płatności przelewem za moment dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu na rachunek Sprzedawcy kwoty wynikającej z przelewu.

Wszelkich zaliczek lub przedpłat uiszczanych na rzecz Sprzedawcy przez Kupującego na poczet przyszłych dostaw nie uważa się za zadatek w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

W przypadku uregulowania przez Kupującego należności z dostawy lub dostawy częściowej, w sytuacji zalegania płatności z tytułu realizacji innych dostaw, Sprzedawca ustala, na poczet której z zaległości zalicza otrzymaną zapłatę.

Jeżeli Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą jednej lub kilku należności, Sprzedawca może uzależnić realizację dalszych dostaw od uiszczenia zapłaty części lub całości tych należności, albo udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia takich należności.

9. Zastrzeżenia własności

Do momentu uiszczenia przez Kupującego całości ceny oraz uregulowania istniejących należności dostarczony towar pozostaje własnością Georg Utz sp. z o.o.

W wypadku połączenia lub pomieszania rzeczy pochodzącej od Sprzedawcy z inną rzeczą, uznaje się rzecz pochodząca od Sprzedawcy za rzecz główną i Sprzedawca nabywa prawo do współwłasności połączonej lub pomieszanej rzeczy, w części udziałowej nie mniejszej niż wartość przetworzonej rzeczy pochodzącej od Sprzedawcy zsumowanej z kosztami poniesionymi przez Sprzedawcę w trakcie realizacji umowy sprzedaży tej rzeczy.

10. Eksport

Eksport towarów przez Kupującego pochodzących od Sprzedawcy wymaga jego uprzedniego zezwolenia na piśmie.

11. Rękojmia i gwarancja

Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Sprzedawca może udzielić Kupującemu pisemnej gwarancji. Gwarancja udzielana jest na 12 miesięcy i rozpoczyna się w momencie wydania towaru.

W wypadku gdy Sprzedawca udzielił Kupującemu gwarancji co do jakości rzeczy sprzedanej, Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile Kupujący powiadomił Sprzedawcę pisemnie niezwłocznie po ujawnieniu się wady, a wada powstała z przyczyny tkwiącej w rzeczy przed jej wydaniem Kupującemu. Decyzja o formie realizacji powyższego prawa leży w gestii Sprzedawcy.

W wypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę, Kupujący obowiązany jest do dostarczenia rzeczy na koszt Sprzedawcy do miejsca wskazanego w umowie gwarancyjnej, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady.

W sytuacji, gdy Sprzedawca dostarczył Kupującemu rzecz wolną od wad, w miejsce rzeczy wadliwej, albo dokonał istotnej naprawy rzeczy wadliwej, termin gwarancji biegnie na nowo od momentu naprawy rzeczy wadliwej lub dostarczenia nowej rzeczy.

Powyższe uregulowania stosuje się do części rzeczy wymienionej.

12. Odpowiedzialność za szkody

Sprzedawca wraz z Kupującym mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej kary umownej.

W każdym przypadku odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się do 10 % wartości kontraktu.

Naprawienie szkody poniesionej przez Kupującego w wyniku odstąpienia przez niego od umowy dostawy, z powodu niedotrzymania przez Sprzedawcę terminu dostawy, ograniczone jest do obowiązku naprawienia przez Sprzedawcę strat poniesionych przez Kupującego z uwzględnieniem ustępu powyższego. Kupujący nie będzie dochodził odszkodowania za korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby dostawa nastąpiła.

13. Postanowienia końcowe

Wszelkie spory między Kupującym i Georg Utz sp. z o.o., mogące wyniknąć z umów zawartych na podstawie niniejszych ogólnych warunków umów sprzedaży i dostawy, rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Georg Utz sp. z o.o.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych warunków oraz umów zawartych przez Kupującego i Georg Utz sp. z o.o. wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Nieważność jednego z postanowień niniejszych warunków nie narusza ważności pozostałych postanowień. Strony ustalają, że nieważne postanowienie zostanie automatycznie zastąpione przez takie uregulowanie prawne, które pozwoli na osiągnięcie zamierzonego celu gospodarczego umowy.

Prawem rządzącym niniejszymi warunkami umów oraz umowami sprzedaży jest wyłącznie prawo polskie.

W przypadku sporządzenia umowy i „Ogólnych warunków umów sprzedaży i dostawy” w języku polskim i obcym, językiem autentycznym umowy i ogólnych warunków jest język polski.